کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم


کارگردان «معکوس» گفت: توقع مردم از من بالا است از این رو امیدوارم با ساخت «معکوس» به پدرم و سینما ادای دین کرده باشم.کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختملینک منبع

پاسخ دهید